Kimi Seçmeli?

Mensubu bulunduğum partinin yakın bir tarihte genel kongresi yapılacak olsaydı, benim o kongrede oy kullanma hakkım bulunsaydı ve nihayet yeni genel başkan adaylarının her biriyle görüşme imkânı elde edebilseydim; taahhütname niteliğinde hazırladığım aşağıdaki beyannameyi  “şeref ve namusumun teminatıdır” kaydını da düşerek hangisi imzalarsa ona oy verirdim. Eğer birden fazla aday bu taahhütlerin altına imza atarsa, o zaman kendilerinin diğer meziyetlerini mukayese ederek tercihimi yapardım.

TAAHHÜTNAMEDİR

 1. Asla vazgeçmeyeceğimiz ve asla taviz vermeyeceğimiz siyasi hedef, tek başına hükümet kurabilecek bir çoğunlukla partimizi iktidara taşımaktır. Milletimizi bize bu gücü vermeye ikna edinceye kadar çaresiz kalınmadıkça koalisyonlara girilmeyecek, sandıktan bu imkânı sağlamayan bir oy yüzdesiyle birinci parti olarak çıksak bile, ana muhalefet görevi üstlenilecek, Türk Milleti ve Devleti’nin yüksek menfaatleriyle bağdaşmayan aşağılık politikalar yürütülmesine mani olunacaktır. Muktedir muhalefet olmak aciz iktidar olmaya tercih edilecektir.
 2. Biliyorum ki davamıza samimiyetle hizmet eden her kişiye değer vermek, saygılı davranmak liyakatiyle mütenasip hak ve yetkileri elde edebilmesinin hukuki ve fiili zeminini sağlamak, tek başına iktidara gelebilmemizin de iktidara geldiğimizde başarılı olabilmemizin de en önemli şartıdır. Bütün partilerde olduğu gibi zaman zaman partimiz bünyesinde de görülen para gücüyle itibar arasındaki doğru orantı, bundan sonra geçerli olmayacaktır. Yapacağımız tüzük değişikliği ile geriye doğru en az üç yıllık üyelik belgesini ve aidatlarını eksiksiz ödediğine dair makbuzlarını ibraz eden her üyeye ilçe kongrelerinde ve milletvekilliği adaylığı ön seçimlerinde oy kullanma hakkı verilecektir. Böylece teşkilatlarımız, zenginlerin bağışlarına muhtaç olmaktan kurtarılacak, üyelerinin desteğiyle ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma getirilecektir.
 3. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar davamıza hizmeti geçen bütün teşkilat mensuplarının iktidar olduğumuzda değerlendirilmelerini sağlamak üzere kendileri hakkında gerekli tüm bilgileri ihtiva eden bir kadro envanteri  çıkarılacaktır. Partimizin liyakat sahibi her mensubu, hedefe ulaştığımızda sadece Ankara’dakilerin değil kendisinin de iktidara geldiğini görecektir.
 4. Partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, bundan sonra “şurada kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz” anlayışıyla ve Genel Başkan tarafından hazırlanmış kesin veya çarşaf listenin genel kongre delegelerince oylanması suretiyle oluşturulmayacak, bu kurulun üyeleri partimizin il kongrelerinde seçilecektir. Şöyle ki, son nüfus sayımındaki rakamlar ölçü alınarak her  ili temsilen en az bir üye seçilecek, nüfusu fazla olan iller ilk birmilyondan sonraki her birmilyon nüfus için birer üye daha göndereceklerdir. Bu yolla üçmilyon nüfuslu bir il üç, onmilyon  nüfuslu bir il on üye göndereceğinden, illerin genel merkez nezdindeki adil temsili mümkün olacaktır. Ayrıca, partimizin son genel seçimde ülke çapında aldığı ortalama oy yüzdesinin üzerinde oy çıkaran illere her fazla beş puan için bir üye daha gönderme imkânı sağlanacaktır. Genel Başkan’a her coğrafi bölge için bir kişi olmak üzere yedi kişilik bölge üyeliği kontenjanı tanınacaktır.
 5. Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, “siyasi partilerle ilgili kanunun gereğidir” diye formalite icabı seçilmiş, formalite icabı toplantıya çağırılan, Genel Başkan’ın uzun bir nutkunu müteakip beş-altı kişinin dilek ve temenni  konuşmaları formalite icabı dinlenen, karar defterinin boş sayfalarının  altına imzaları attırıldıktan sonra üyelere “teşekkür ederiz, dağılabilirsiniz” denilen ‘yetkisiz etiketliler kurulu’ olmayacaktır. Başkanlık Divanı tarafından belirlenen gündeme ilaveten, katılan üyelerin beşte biri tarafından gündeme alınması yazılı olarak talep edilen hususlar da tartışılacak ve kararlar sandık oylaması yapılarak alınacaktır. Böylece oluşturulacak karar veya kararlar metninin birer nüshası isteyen her üyeye aynı gün elden teslim edilecektir.
 6. Milletvekili adaylarının belirlenmesinde, son üç yıllık aidatlarını ödediğine dair makbuzları ibraz eden üyelerin oy kullanabilecekleri ön seçim usulü uygulanacaktır. Aidatlar partimizin her teşkilatı tarafından açılacak banka hesaplarına en fazla üç aylık toplu ödemeler halinde yatırılacağından, seçim arifesinde adayların çok sayıda üye adına aidat ödeyerek onların oylarını sömürmeleri önlenecektir. Genel Başkan’ın TBMM üye tam sayısının yüzde onu kadar (bugün için 55 kişilik) kontenjan hakkı bulunacak, fakat her kontenjan hakkı ellibeş değişik seçim bölgesinin birinci sırası yahut lüzumu halinde sadece ikinci sırası için kullanılabilecektir. Böylece Genel Başkan kotenjanından  milletvekili seçilebilecek olanların oranı, partimizin ülke çapındaki oy oranına yakın olacaktır. Milletvekili adayı olabilmek için en az beş yıllık parti üyesi  ve aidatlarını ödemiş olmak şart koşulacak, memur statüsünde bulunanların aday adayı olabilmeleri, aday olmak istedikleri bölgedeki il ve ilçe yönetim kurulları üyelerinin katılacağı ön yoklamada geçerli oyların en az yarısı kadar tasvip oyu almalarına bağlı tutulacak, yahut bu statüde bulunanlar Genel Başkan kontenjanından aday olabileceklerdir.
 7. Genel Başkanlık görevimi ülkemizdeki bozuk düzenin egemenlerine siyasi servis yapan bir hizmetkâr değil, camiamızın kolektif şuurunu ve ülke çapındaki teşkilatlarımızın müşterek iradesini kararlılık ve liyakatle temsil eden bir önder olarak yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu cümleden olarak, AB üyeliği, Kıbrıs ihtilafı, Yunanistan ve Ermenistan’la ilişkiler, Irak’daki  ve özellikle kuzeyindeki durumla ilgili konulacak tavır gibi önemli meseleler  hakkında yürütülecek parti siyaseti, Başkanlık Divanı, MKYK üyeleriyle il başkanlarının katılıp oy kullanabilecekleri Genişletilmiş Danışma Kurulu’nda ortaya konacak irade ile belirlenecektir.  Genel kongrede yeterli  oyu her nasılsa sağladıktan sonra bir sonraki kongreye kadar teşkilatı yok sayan, parti üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından ihanet  olarak görülen yanlış karar ve uygulamalarına bile saygı bekleyen saygısız liderlerden biri olmayacağımdan lütfen emin olunuz.
 8. Hangi kademede olursa olsun, partimizin seçilmiş temsilcilerine ve parti tüzel kişiliğine hakaret ve küfür unsurları bulunmayan hiçbir yazılı veya sözlü eleştiriden dolayı hiç kimse partimizden ihraç edilemeyecek, özellikle camiamıza düşmanlık güden kişi veya kuruluşlar aleyhindeki kanunen suç teşkil etmeyen yazı veya konuşmalarından dolayı, davamıza hayatını adamış insanları bir kalemde silip atmak, buna mukabil kuruluşundan beri partimizin kapısından içeri girmemiş, bizimle hiçbir fikrî paralelliği bulunmayan ne idüğü belirsiz tipleri birinci sıradan milletvekili adayı yapmak gibi densizliklere asla tevessül edilmeyecektir.
 9. Devlet memuru olmasına engel sabıkası bulunanların üye kayıtları yapılmayacak, üyeliği devam ederken bu mahiyette suç işleyip mahkumiyeti kesinleşenler üyelikten çıkarılacaktır. Üye kayıtlarında titiz davranılacak, şüpheli durumlarda müracaat sahibinin kişiliği hakkında gerek nüfusa kayıtlı olduğu, gerek ikametgâh nakli yaptığı yerdeki teşkilattan bilgi istenecektir. İlgili yönetim kurulunun müracaat sahibinin üyeliği hakkında karar verme süresi  60 gün olarak belirlenecektir.
 10. Sabıkası olmadıkça ve ihraç cezasını gerektiren disiplin suçu işlemedikçe hiçbir üyenin üyeliği silinemeyecektir. Kongre/delege hesaplarıyla bir ildeki veya bütün ülkedeki üyeleri üyelikten düşürüp yeniden üye olmaya çağırmak gibi çirkin, haksız ve insana saygı ile bağdaştırılamaz uygulamalara açık kapı bırakılmayacaktır. Bu taahhütlerin gerektirdiği tüzük değişikliklerini sağlamak üzere, kongre tarihinden itibaren en geç alt ay içinde olağanüstü kongre toplanacaktır. Tüzük değişikliklerinin mevcut kanunlarımızla uyumlu olması için azami dikkat gösterilecek, eğer kanun değişiklikleri gerekli olursa, bunları sağlamak için çalışılacaktır.
 11. Ekseriyeti itibariyle Atatürk’ün bağımsız-milli devlet felsefesine aykırı bir yayın politikası uygulayan mevcut medya unsurlarından destek beklenmeyecek, bilakis onlara karşı da büyük bir mücadele içine girilecektir.
 12. Partimizin MKYK üyeliğine yükselmiş olanlara sağlıkları elverdiği sürece bütün genel kongrelerde tabii delege olarak oy kullanma hakkı verilecektir.
 13. Bir milletvekilinin ihracına Genel Merkez Disiplin Kurulu’nun ihraç mütalaası üzerine toplantıya çağrılacak olan İl Başkanlarının mütalaa gerekçesini ve milletvekilinin yazılı veya sözlü savunmasını dinledikten sonra üçte iki çoğunlukla ihracı onaylaması halinde karar verilebilecektir.
 14. Tek başına iktidar hedefine ulaşılıncaya kadar yapılacak herhangi bir genel seçimde en az yüzde beşlik oy artışı sağlanamadığı ve hükümet olunduktan sonra yapılacak ilk genel seçimde yüzde üçten fazla oy kaybedildiği takdirde, Genel Başkanlık makamı tarafımdan derhal boşaltılacak, tüzüğümüzün öngördüğü sürede olağanüstü genel kurul toplanarak yeni genel başkanın seçilmesine imkân sağlanacaktır. Saygılarımla ilan ve taahhüt ederim.

  Yukarıda ifade edilen taahhütlerin altına imza atacak genel başkan adaylarının seçilmesini sağlayabildiğimiz nisbette , bir fikir/ideal partisi olarak kurulmuş bulunan partilerimizin kendi tabanlarının iradesiyle uyumlu bir yönetime kavuşmasını sağlamış oluruz. Ancak bunu başarabilirsek, iktidara gelenlerin icraatı milletin maşeri vicdanına ters düşmeyecektir.  Partilerimizin genel kongrelerinde oy kullanma hakkına sahip bulunan delegeler, genel başkan adaylarından bu içerikte veya buna muadil bir taahhütnameyi istemelidirler.

Muhsin Küçük hakkında 110 makale
Av.Muhsin Küçük

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Lütfen görselin sonucu giriniz *